alphabet

Kaffir Corn

Pronunciation of Kaffir Corn
/kˈafi͡ə kˈɔːn/, /kˈafi‍ə kˈɔːn/, /k_ˈa_f_iə k_ˈɔː_n/

Synonyms for kaffir corn:

kaffir corn (noun)

great millet, sorghum bicolor, kaffir, Kafir Corn.

Sense 1

feed.

Sorghum bicolor

sorghum bicolor.

kafir corn

Kafir Corn.

Word of the day

deflate

contract, debunk, depreciate, explode, flatten, mark down, puncture, reduce, shrink, wither.

more