alphabet

Kafir Corn

Pronunciation of Kafir Corn
/kˈafi͡ə kˈɔːn/, /kˈafi‍ə kˈɔːn/, /k_ˈa_f_iə k_ˈɔː_n/

Synonyms for Kafir Corn:

kafir corn (noun)

sorghum bicolor, kaffir corn, kaffir, great millet.

Sorghum bicolor

sorghum bicolor.

Word of the day

prostyle

pseudoprostyle, apteral, pseudoprostyle, pseudoprostyle.

more