alphabet

Xanthomatosis

Synonyms for xanthomatosis:

state (noun)

Lipoid Granulomatosis, Cholesterosis Cutis, Xanthoma Multiplex, Lipid Granulomatosis.

xanthomatosis (noun)

Lipoid Granulomatosis, Cholesterosis Cutis, Xanthoma Multiplex, Lipid Granulomatosis.

lipid granulomatosis

Lipid Granulomatosis.

lipoid granulomatosis

Lipoid Granulomatosis.

xanthoma multiplex

Xanthoma Multiplex.

Word of the day

subacute

acute.

more