alphabet

Xanthosoma Sagittifolium

Synonyms for Xanthosoma Sagittifolium:

Xanthosoma sagittifolium (noun)

tannia, spoonflower, Xanthosoma Atrovirens, malanga, yautia.

Xanthosoma atrovirens

Xanthosoma Atrovirens.

Word of the day

water gillyflower

Hottonia Inflata, American Featherfoil, Hottonia Inflata, American Featherfoil, Hottonia Inflata.

more