alphabet

Xanthosoma Sagittifolium

Synonyms for Xanthosoma Sagittifolium:

Xanthosoma sagittifolium (noun)

tannia, spoonflower, Xanthosoma Atrovirens, malanga, yautia.

Xanthosoma atrovirens

Xanthosoma Atrovirens.

Word of the day

mother lode

gold mine, mine, gold mine, champion lode, gold mine.

more