alphabet

Yaltopya

Synonyms for yaltopya:

Yaltopya (noun)

Federal Democratic Republic of Ethiopia, ethiopia, abyssinia.

Ethiopia

ethiopia.

Word of the day

knobbly

knobby, knobby, unshapely, knobby.

more