alphabet

Zalophus Californianus

Pronunciation of Zalophus Californianus
/zˈalɒfəs kˈalɪfˌɔːni͡ənəs/, /zˈalɒfəs kˈalɪfˌɔːni‍ənəs/, /z_ˈa_l_ɒ_f_ə_s k_ˈa_l_ɪ_f_ˌɔː_n_iə_n_ə_s/

Synonyms for Zalophus Californianus:

Zalophus californianus (noun)

California Sea Lion, Zalophus Californicus.

Zalophus californicus

Zalophus Californicus.

california sea lion

California Sea Lion.

Word of the day

bigfoot

sasquatch, boogeyman, centaur, daemon, dragon, dryad, faun, goblin, gorgon, gremlin.

more